Obsłużymy
każdą imprezę

FIRMOWĄ CZY RODZINNĄ
UŚWIETNIMY OBSŁUGĄ

ZOBACZ WIĘCEJ

Nakarmimy
Twoich pracowników

POSIŁKI REGENERACYJNE
I OBIADY DOMOWE DLA FIRM

ZOBACZ WIĘCEJ

PANORAMA CATERING S.C.

Od 1997 r. spe­cja­li­zu­jemy się w żywie­niu zbio­ro­wym świad­cząc usługi naj­wyż­szej jako­ści. Zaj­mu­jemy się orga­ni­za­cją róż­nego rodzaju imprez oko­licz­no­ścio­wych, wesela, ban­kiety i kon­fe­ren­cje. Świad­czymy rów­nież usługi dla firm, dowo­zimy obiady do szkół oraz na róż­nego rodzaju szko­le­nia. Orga­ni­zu­jemy rów­nież imprezy oko­licz­no­ściowe dla przed­się­biorstw oraz osób pry­wat­nych typu: uro­dziny, imie­niny, chrzciny, komu­nie itp.

Zobacz więcej

Posiłki regeneracyjne i obiady domowe dla firm

Na terenie Warszawy dostarczamy posiłki do: firm, biur, magazynów, szkół.
Koszt zestawu obiadowego (porcja mięsa, surówki, oraz do wyboru ziemniaki, ryż, frytki) zapakowane w pojemniki typu lunch box ustalamy indywidualnie. Minimalna ilość posiłków przy dowozie ok. 10 sztuk. Powyżej 10 obiadów zniżki. Dostawa GRATIS!

ZOBACZ WIĘCEJ

Posiłki regeneracyjne na budowy

Przy­go­tu­jemy i dowie­ziemy pod wska­zany adres pyszne, syte posiłki rege­ne­ra­cyjne i obia­dowe dla Two­jej firmy.
Drugie danie albo zestaw obiadowy drugie danie + zupa

ZOBACZ WIĘCEJ

Catering – obsługa cateringowa imprez

Ofe­ru­jemy usługi gastro­no­miczne na naj­wyż­szym pozio­mie. Na nasze wie­lo­let­nie oświad­cze­nie składa się obsługa cate­rin­gowa ban­kie­tów, kon­fe­ren­cji, sym­po­zjów, cock­ta­ili, gar­den party, imprez w ple­ne­rze, pik­ni­ków, wesel, komu­nii, stud­nió­wek i innych imprez oko­licz­no­ścio­wych.

ZOBACZ WIĘCEJ