Cate­ring – obsługa cate­rin­gowa imprez
w sie­dzi­bie klienta, loka­lach gastro­no­micz­nych, salach, ple­ne­rach.

Ofe­ru­jemy usługi gastro­no­miczne na naj­wyż­szym pozio­mie. Na nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie składa się obsługa cate­rin­gowa ban­kie­tów, kon­fe­ren­cji, sym­po­zjów, cock­ta­ili, gar­den party, imprez w ple­ne­rze, pik­ni­ków, wesel, komu­nii, stud­nió­wek i innych imprez oko­licz­no­ścio­wych.

Prze­ślij nam swoje ocze­ki­wa­nia i dane kon­tak­towe na adres dariu­sz@pa­no­ra­ma­ca­te­ring.pl Skon­tak­tu­jemy się z Tobą w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie i przed­sta­wimy ofertę sper­so­na­li­zo­waną wzglę­dem Two­ich potrzeb. Zapra­szamy do skosz­to­wa­nia naszych usług firmy, insty­tu­cje, szkoły, osoby pry­watne i wszyst­kich tych, któ­rzy chcą dosko­nale zadbać o podnie­bie­nia swo­ich gości.

Gwa­ran­tu­jemy pro­fe­sjo­nalną obsługę we wska­za­nym miej­scu, na czas, na gorąco, smacz­nie i zdrowo.
Potwier­dze­niem skła­da­nych obiet­nic są refe­ren­cje od naszych klien­tów dostępne do wglądu na życze­nie.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ I CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zobacz gale­rię zdjęć naszych DAŃ WESELNYCH:

ZOBACZ GALE­RIĘ ZDJĘĆ NASZYCH DAŃ Z IMPREZ FIRMOWYCH: